PŘIHOŘÍVÁ

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže
o karetní hru Přihořívá zdarma

(dále jako „Pravidla“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. Pořadatelem soutěže je JBS – cooperative, družstvo se sídlem Kamýcká 959, Suchdol, 165 00 PrahaIČO 14028433 (dále jako „pořadatel“). 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@prihoriva.eu

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do karetní hru Přihořívá, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel tímto prohlašuje, že: 

soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram a nijak s ní nesouvisí;
společnosti Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 1. PODMÍNKY ÚČASTI
 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • Adresa pro doručování v České republice, skrze společnost Zásilkovna s.r.o. na výdejní místo dle výběru;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Instagram s minimálním počtem 100 sledujících;
 • dodržování podmínek sítě Instagram po celou dobu trvání soutěže.
 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:
 1. Označí do komentáře 2 účty svých známých na Instagramu.
 2. To se mi libí na příspěvek se soutěží
 3. Sledovat Instagramový účet Prihoriva.eu
 4. Počet vašich odpovědí je omezený na jednu.

 1. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 12.2023 do 12:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 1.12.2023 ve 14:00 v příspěvku, případně Stories na instagramovém profilu pořadatele.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 1. Soutěž má 3 výherce, každý z nich získá tuto výhru: Karetní hra Přihořívá. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 1. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí nástroje: https://www.igrcp-com/instagram-comment-picker

  Případně

Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

 1. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
  napíše mu do zprávy na Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7dní od vyhlášení výsledků soutěže, výhru si ponechá pořadatel.
 1. Pokud výherce výhru odmítne, výhru si ponechá pořadatel.
 1. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA
 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 
 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Mojmír Štabla, stabla.mojmir@seznam.cz

 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.
 1. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:
 • zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.prihoriva.eu
 • zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly